Privacyverklaring

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt wanneer je deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Je kunt hun contactgegevens vinden in het gedeelte “Kennisgeving aan de Verantwoordelijke” van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we je gegevens?

Enerzijds worden je gegevens verzameld doordat je ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met jouw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer je de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het opvragen van de pagina). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra je deze website bezoekt.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om je gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kun je deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Daarnaast heb je onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kun je altijd contact met ons opnemen.

Analytische tools en tools van externe leveranciers

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer je deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) gaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving aan de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Managing Partner: Frank Gorte
E-mail: [email protected]

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven je persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als je een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of je toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden je gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om je persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of in andere, vanuit het oogpunt van gegevensbescherming, onveilige derde landen. Als deze tools actief zijn, kunnen je persoonlijke gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene daar juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) je gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt de toestemming die je al hebt gegeven op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 PARA. 1 LIT. E OF F GDPR, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS JE BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WE JE BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN JE BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 GDPR).

ALS JE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, HEB JE HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de GDPR hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van jouw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan jou of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die je naar ons als beheerder van de site stuurt. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in je browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die je naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Recht op informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heb je te allen tijde recht op gratis informatie over je opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, maar ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als je de juistheid van je persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.
 • Als de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kun je verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Als we je persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
 • Als je een bezwaar hebt ingediend onder Art. 21 Para. 1 GDPR, moet er een evenwicht worden gevonden tussen jouw belangen en de onze. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.
 • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en richten geen schade aan op je apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op je apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je apparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op je apparaat worden opgeslagen wanneer je onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of jou in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor het afhandelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of het weergeven van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Je kunt je browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies van derde bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen we je hierover apart informeren in het kader van dit privacybeleid en, indien nodig, om toestemming vragen.

Server Log Bestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens zijn niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als je ons een vraag stelt via het contactformulier, dan worden je gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die je daar hebt ingevuld, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder jouw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) of op jouw toestemming (Art. 6 Para.

1 lit. een GDPR) als daarom is gevraagd.

De gegevens die je invult op het contactformulier blijven bij ons totdat je ons vraagt om ze te verwijderen, je toestemming om ze op te slaan intrekt, of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat je verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – vooral bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als je per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt je verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt om je verzoek te kunnen behandelen. We geven deze gegevens niet door zonder jouw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) of op jouw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht.

De gegevens die naar ons worden verzonden via contactverzoeken blijven bij ons totdat je ons vraagt om ze te verwijderen, je toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat je verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – vooral wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Plugins en gereedschappen

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Ontzagwekkend

Deze pagina maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen en symbolen. De provider is Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Wanneer je een pagina bezoekt, laadt je browser de benodigde lettertypen in je browsercache om teksten, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die je gebruikt verbinding maken met de Font Awesome servers. Hierdoor weet Font Awesome dat onze website via jouw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op onze website. Als de bijbehorende toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als je browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van je computer gebruikt.

Zie voor meer informatie over Font Awesome het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Kaarten

Deze pagina maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wanneer Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer je Google Maps opent, laadt je browser de benodigde webfonts in de cache van je browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Als de bijbehorende toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vind je hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Bron: https://www.e-recht24.de

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met ons cookiebeleid.